ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘NUXE Super Serum’’

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η εταιρία INNOVIS PHARMA AEBE η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της Λ. Μαραθώνος 144, με ΑΦΜ 998381010, με Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. ΓΕΜΗ 7823901000 και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. +30 2162005600 & email: info@innovispharma.gr και νόμιμος αντιπρόσωπος του brand NUXE στην Ελλάδα (στο εξής «NUXE») διοργανώνει διαγωνισμό, για τον οποίο ισχύουν οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν.

1.2. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την επιμέλεια της διαφημιστικής εταιρίας «ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λ. Γεωργικής Σχολής 54, με Α.Φ.Μ. 800675091 και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. +30 2310 539689 & email: info@admine.eu, κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης, σύμφωνα με τις εντολές της NUXE για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, ως εκτελούσα την επεξεργασία.

1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ . Η NUXE θα διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της Σελίδας της στο Facebook “NUXE” (@NuxeGreexe) https://www.facebook.com/NuxeGreece  στο εξής «ΣΕΛΙΔΑ» και της Σελίδας της στο Instagram “NUXE Greece” (@nuxegreece) https://www.instagram.com/nuxegreece/

1.4. Η NUXE θα συλλέξει μέσω της άνω διαφημιστικής εταιρίας για το σκοπό του διαγωνισμού τα ονόματα χρηστών Facebook & Instagram (usernames) όσων λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και θα παρέχει τα δώρα στους νικητές αυτού, εφόσον επικοινωνήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή του δώρου τους.

1.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ . Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η διαφημιστική εταιρία ενεργώντας για λογαριασμό της NUXE, θα καταχωρήσει σε ηλεκτρονικό αρχείο το όνομα χρήστη Facebook (Facebook profile) ή το αντίστοιχο όνομα χρήστη Instagram (Instagram profile) , όπως αυτό έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη στο λογαριασμό του, για τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Μετά την κλήρωση, τα ονόματα χρηστών που κληρώθηκαν, θα αναρτηθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα. Οι τυχεροί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μήνυμα μέσω του Facebook / Instagram με τη Σελίδα και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο, και τη διεύθυνσή παράδοσης που επιθυμούν, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να κοπεί Δελτίο Αποστολής για την παραλαβή  του δώρου τους.

1.6. Η NUXE και η ADMINE έχουν λάβει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αυτό στα πληροφοριακά τους συστήματα.

1.7. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τυχερών της κλήρωσης, όπως αυτά θα δηλωθούν μέσω του μηνύματος τους στη Σελίδα, θα έχει μόνο το προσωπικό της NUXE και της διαφημιστικής εταιρίας ADMINE, που είναι επιφορτισμένο με την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε εκτός του αρμόδιου προσωπικού των παραπάνω εταιριών. Πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τις λοιπές δημόσια αναρτημένες πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη του συμμετέχοντα έχει οποιοσδήποτε επισκεφτεί τη Σελίδα και τη δημοσίευση του διαγωνισμού.

1.8. Τα ονόματα  των τυχερών θα διατηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο από την διαφημιστική εταιρία και τη NUXE, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους τυχερούς για την παραλαβή των δώρων τους και θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παραλαβής των δώρων. Το αρχείο με τα ονόματα  όσων δεν κληρώθηκαν διαγράφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

1.9. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε, μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, διαγράφοντας το σχόλιο τους κάτω από την δημοσίευση του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

1.10. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους επί των προσωπικών τους δεδομένων, ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@innovispharma.gr. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στο αίτημα τους διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης, ενδέχεται να καταστεί αδύνατη η περαιτέρω συμμετοχή των διαγωνιζόμενων ή η παραλαβή του επάθλου.

1.11. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ. Η NUXE έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την διακριτική της ευχέρεια, ή να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, ή να ματαιώσει ή να μεταθέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τα δώρα του διαγωνισμού και να μεταβάλλει την ημέρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα της NUXE στο Facebook & στην Σελίδα της NUXE στο Instagram. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 21/10/2021 και ώρα 14:00  Ελλάδας μέχρι τις 31/10/2021 και ώρα 23:59 μ.μ. Ελλάδας. Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει προσωπικό λογαριασμό χρήστη στο Facebook και στο Instagram και να δημοσιεύσει σε σχόλιο κάτω από τις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού στη Σελίδα καθώς και να κάνει Like/Follow στη Σελίδα NUXE. Προσβλητικά, υβριστικά ή γενικώς σχόλια που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή το νόμο ή τα χρηστά ήθη, θα διαγράφονται από τη Σελίδα και δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

2.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να μη δημιουργηθεί δυσκολία στην ταυτοποίηση τους εάν είναι τυχεροί. Εγγυώνται ότι παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.
 2. ΑΝΑΛΗΘΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες, ελλιπείς ή παραπλανητικές, η NUXE δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Η NUXE δεν θα είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει οπουδήποτε αλλού τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός κληρωθεί ανάμεσα στους νικητές.

iii. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού πλην του ονοματεπώνυμού τους, του τηλέφωνου επικοινωνίας και της διεύθυνσης παραλαβής του δώρου για τους νικητές. Εάν παρόλα αυτά ο συμμετέχων δηλώσει περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, η NUXE θα ακολουθήσει και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας που περιγράφεται ανωτέρω, όπως και για τα αναγκαία στοιχεία.

 1. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που αφορούν στη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

2.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της NUXE και Admine και των εταιριών του ομίλου της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2.6. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει  μόνο μία φορά στο διαγωνισμό, ακόμα κι αν υποβάλλει περισσότερα σχόλια, με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη.

2.7. Σε κάθε περίπτωση ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις .

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην ζητούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Με μόνη την εκπλήρωση της ζητούμενης ενέργειας συμμετέχουν νόμιμα στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού.

3.2. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης ενέργειας συνιστά συγχρόνως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε μέχρι την ώρα της κλήρωσης, ανακαλώντας την ενέργεια (διαγράφοντας το σχόλιο του από τη δημοσίευση).

3.3. Η NUXE διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιοδήποτε σχόλιο με παράνομο, προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που το υπέβαλε δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Για το λόγο αυτό καλούνται οι χρήστες να μη δημοσιεύουν σχόλια με τέτοιο περιεχόμενο.

3.4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση στο χρήστη, εκτός της τήρησης των κανόνων του Facebook & Instagram και της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που επιβάλλουν την αποφυγή δημοσίευσης παράνομων, υβριστικών ή προσβλητικών σχολίων.

3.5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ. Η NUXE δίνει την ευκαιρία σε συνολικά πέντε ( 5 ) τυχερούς ανά κανάλι (10 στο σύνολο) – κατόπιν κλήρωσης – να διεκδικήσουν από 1 Super Serum της NUXE. Οι νικητές του διαγωνισμού θα παραλάβουν από 1 Super Serum της NUXE.

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας ADMINE , στην οδό Γεωργικής Σχολής 54, στις 01/11 και ώρα 14.00 μ.μ. με ηλεκτρονική κλήρωση.

4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Η κλήρωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας κληρώσεων random.org, με τη συμμετοχή όλων των χρηστών που προέβησαν στην απαιτούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια (μου αρέσει, σχόλιο, αναδημοσίευση κλπ). Η πλατφόρμα διασφαλίζει την τυχαία επιλογή των τυχερών με τη χρήση μη επεξεργάσιμου αλγορίθμου ο οποίος κληρώνει τον κωδικό στον οποίο αντιστοιχίζεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη. Θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές  (πέντε από τη Σελίδα του Facebook και πέντε από τη Σελίδα του Instagram) οι οποίοι θα κερδίσουν από 1 Super Serum της NUXE, ο καθένας.

4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ. Η παραλαβή των δώρων των τυχερών θα γίνει κατόπιν αποστολής από τους ίδιους γραπτού μηνύματος στη Σελίδα, μέσω του Facebook/Instagram, στο οποίο θα πρέπει να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο τους.

4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το Facebook profile / Instagram profile (όνομα Χρήστη) θα ανακοινωθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα της Διοργανώτριας.

4.5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ. Κατά την παράδοση του δώρου οι νικητές  θα πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης τους (όπως ενδεικτικά αστυνομική ή άλλη ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο) ή το μήνυμα που έλαβαν από την Σελίδα.

4.6. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΔΩΡΑ. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε άλλον και να ανταλλαχτούν με χρήματα ή άλλα δώρα.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ. Μετά την παρέλευση 3 ημερών από την ανάδειξη των νικητών το δικαίωμα παραλαβής δώρου των νικητών αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της NUXE στις περιπτώσεις μη εμφάνισης αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Η NUXE μετά τις παραπάνω προθεσμίες απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές.
 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η NUXE, η διαφημιστική εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία, η οποία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουργία του Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού ή την μη αποθήκευση και δημοσίευση του σχολίου του χρήστη, ή την εκπρόθεσμη δημοσίευση του.

 1. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και συνιστά συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντα αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

9.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από το προσωπικό της NUXE.

9.2. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.